Homepage van de Stichting VRIJ

 

<= (klik op foto voor de Homepage)

 

Website design by Office2K     

Nieuws
Activiteiten
Resocialisatie proj.
Correspondentie
Kerstbengels
Kleding gedetineerde
Publicaties
Contact
Doelstellingen
ANBI-status

Functiebeschrijving projectleider Resocialisatie (Turning Point)

mei 2011

1. Doel van de functie

Opstarten van het project Turning Point, inclusief de werving van en het begeleiden van de vrijwilligers.

De projectleider is de drager en trekker van het project Turning Point.

2. Plaats in de organisatie

2.1 Leiding geven/ontvangen:

Geeft leiding aan de vrijwilligers van Turning Point, ontvangt hierbij leiding van de coördinator St. Vrij/ Stek.  Handelt binnen de door het bestuur gestelde kaders.

2.2 Interne contacten:

Vrijwilligers Turning Point, medewerkers Stichting Vrij en bestuur Stichting Vrij

2.3 Externe contacten:

De externe contacten gaan via de coordinator van de Stichting Vrij.  De projectleider wordt indien nodig hierbij ingeschakeld door de coordinator.

3. Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

3.1       Opstarten van Turning Point

3.2       Zelfstandig werven van vrijwilligers

3.3       Begeleiden van de vrijwilligers

3.4       Onderhouden van de contacten met de PI’s (?)

3.5       Verzorgen van administratieve aspecten

3.6       Verzorgen van de PR rondom Turning Point (en 1ste aanspreekpunt)

Uitwerking

3.1.      Opstarten van het project Turning Point

        Implementatieplan/ plan van aanpak schrijven voor het project mede op basis van bestaande documenten

        In kaart brengen en beoordelen van vragen van ex-gedetineerden. Afstemmen van vraag en aanbod tussen vrijwilligers en (ex)gedetineerden.

        Initiatieven nemen tot het werven van fondsen.

3.2.      Zelfstandig werven van maatjes

        Werven en selecteren van vrijwilligers o.a. via vrijwilligersorganisaties/ krant. Onderhouden van contacten met vrijwilligers ten bate van een actief vrijwilligersbestand.

        Nemen van initiatieven ten aanzien van wervingscampagnes. Werft en adverteert in overleg met de coordinator Stichting Vrij.

3.3.      Begeleiden van de vrijwilligers

        Aankaarten en signaleren van aandachtspunten bij de coördinator en het bestuur.

        Coachen van vrijwilligers ter ondersteuning van hun werkzaamheden

        Organiseren van deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers in afstemming met de coördinator St. Vrij/ Stek.

        Is eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers

        Verstrekken van informatie aan de vrijwilligers over de afspraken binnen St. Vrij/ Stek

3.4.      Onderhouden van de contacten met de Penitentiaire Inrichtingen

        De contacten met de Penitentiaire Inrichtingen lopen primair via de coordinator van Stichting Vrij. De coordinator schakelt hierbij indien nodig de projectleider in.

3.5.      Verzorgen van de administratieve aspecten

        Verzorgen van de administratieve afhandelingen met de vrijwilligers en terugkoppeling aan coördinator en bestuur.

        Vastleggen van de contacten en afhandelen van de administratie rondom het project.

3.6.      Verzorgen van de PR rondom Turning Point

        Geeft beperkt middels interviews in krant of door aanwezigheid bij (vrijwilligers) beurzen bekendheid aan Turning Point.

        Fungeert na de coordinator als aanspreekpunt bij vragen van media.

        Draagt zorg voor PR materiaal.

4.      Functie-eisen

4.1.      Kennis

        De projectleider beschikt minimaal over een HBO denkniveau en heeft affiniteit met de doelgroep en vrijwilligers.

4.2.      Zelfstandigheid

        De werkzaamheden worden grotendeels zelfstandig verricht.

4.3.      Sociale vaardigheden

        Eisen worden gesteld aan sociale en contactuele vaardigheden, met name bij het onderhouden

van zowel interne als externe contacten. Kan enthousiasmerend en netwerkend werven.

        Eisen worden gesteld aan empatisch vermogen

4.4.      Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

        Bepaalt mede het gezicht van de stichting. Er is daardoor kans op schade aan de goede naam van

de stichting, zowel intern als extern.

        Er is sprake van invloed op het stichtingsbeleid vanuit de eigen discipline.

4.5.      Uitdrukkingsvaardigheid

        Belangrijke eisen worden gesteld aan de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in verband

met het onderhouden van de contacten.

        Eisen worden gesteld aan de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in verband met de verslaglegging van het project.

4.6.      Representativiteit

        Eisen worden gesteld aan representativiteit met name in het contact met externen. Nauwkeurigheid en geordendheid is  van belang met betrekking tot het selecteren en aanleveren van gegevens ten behoeve van de overeenkomsten tussen de vrijwilligers en de (ex)gedetineerden.

4.7.      Integriteit

        Integriteit is van belang in verband met het op de hoogte zijn van vertrouwelijke gegevens.

        Een Verklaring omtrent gedrag dient, op kosten van de Stichting aangevraagd te worden.

5.      Tenslotte

        Inschatting van de werkzaamheden 8 tot 12 uur per week

        De werkzaamheden worden deels op de locatie van Stichting Vrij uitgevoerd. een deel van de werkzaamheden kan ook vanaf een andere locatie (waaronder thuis) uitgevoerd worden.

        Het project wordt gestart voor de duur van 2 jaar, na 1 jaar wordt het project geevalueerd en door het bestuur besloten  over de voortgang. De voortgang is mede afhankelijk van de subsidies.

        Er dient veel samengewerkt te worden met de medewerkers van Stichting Vrij.

        Er is een werkplek beschikbaar voor de projectleider op het kantoor van Stichting Vrij.

        De projectleider participeert in de bestuursvergadering (1 x 6 weken)

        Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten kunnen worden gedeclareerd. Afhankelijk van de toegekende middelen/ subsidies wordt bezien of een vrijwilligersvergoeding (maximaal 1500 euro per jaar) kan worden uitgekeerd.

Aangepaste versie na bespreking 20-04-2011 in Bestuursvergadering Stichting Vrij

PDF

 


 


Huidige pagina: Homepage-Activiteiten-Resocialisatie proj.

Volgend: Correspondentie